Bedroom Showroom

Algemene informatie over het privacy beleid welke van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens door het:

Verkoop- en Adviescentrum Het Aqua-Bed vof

Zaakvoerder (CEO): Johannes Werner Tertsch
Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden

Hierna genoemd: de Uitgever

De Uitgever van deze website (https://bedroom.nl) neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Persoonlijke gegevens worden op de website https://bedroom.nl alleen verzameld voor zover technisch noodzakelijk. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of anderszins aan derden worden bekendgemaakt.

SSL- of TLS-codering

De website https://bedroom.nl gebruikt om veiligheidsredenen en voor de bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld vragen, die u naar ons stuurt een SSL of TLS-codering. U herkent een gecodeerde verbinding doordat de adresregel van de browser van ‘http:// naar https:// wisselt en aan het vergrendelingspictogram in uw browserbalk. Wanneer de SSL- of TLS-codering geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons heeft verstrekt, niet door derden gelezen worden.

De volgende uitleg geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welke gegevens voor welk doel worden verzameld.

 

Geautomatiseerde gegevensverwerking door https://bedroom.nl

De Uitgever verzamelt en slaat automatisch informatie op in zijn serverlogbestanden die uw browser naar ons verzendt.

Dit zijn:

 • Browsertype / -versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • Hostnaam van de toegangscomputer
 • Tijd van het serververzoek
 • Referrer URL
 • IP-adres

De grondslag voor de gegevensverwerking is AVG, Art. 6 lid 1 sub. f die de verwerking van de gegevens voor de uitvoering van een contract of contractuele maatregelen toestaat.

De opslag van deze gegevens gebeurt om veiligheidsredenen, bijvoorbeeld om een geval van misbruik te verduidelijken. Als gegevens moeten worden bewaard om bewijsredenen, worden deze uitgesloten van de verwijdering totdat het incident definitief is opgehelderd. De bovenstaande gegevens kunnen door De Uitgever niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd, de gegevens worden na 90 dagen van de server verwijderd.

Cookies

De website https://bedroom.nl maakt gebruik van first party ‘cookies’. Deze (first party) cookies worden enkel gebruikt voor interne doeleinden. De grondslag voor de gegevensverwerking is AVG, Art. 6 lid 1 sub. f.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Uitgever neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Uitgever) tussen zit.

Google Maps

De website https://bedroom.nl maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. Voor het gebruik van Google Maps is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt verzonden naar een server van Google in de Verenigde Staten en aldaar opgeslagen. De aanbieder van deze website heeft geen invloed op deze overdracht van gegevens.

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het kader van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en een eenvoudige vindbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaats. Dit is een rechtmatig belang in de zin van AVG Art. 6 lid 1 sub. F.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Verzamelen en verwerking van persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie is alle informatie die wordt gebruikt om uw persoon te identificeren en die naar u kan worden herleid – zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. De Uitgever verzamelt, gebruikt en draagt uw persoonlijke gegevens alleen over als dit wettelijk verplicht of toegestaan is ​​of als u instemt met het delen van gegevens.

Verwerken van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via de website https://bedroom.nl verwerken:

 • IP-adres
 • naam, voornaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Datum en tijdstip van de afspraak

Overige persoonsgegevens / algemene gegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie per E-Mail, Agenda en/of telefonisch contact.

Het gebruik van de persoonsgegevens gebeurt op de grondslag voor de gegevensverwerking rechtmatig belang AVG, Art. 6 lid 1 sub. f.

Contactformulier of het afsprakenformulier

De Uitgever gebruikt de gegevens die u via het contactformulier of het afsprakenformulier ter beschikking stelt uitsluitend om uw bericht in behandeling te nemen en te beantwoorden. De verwerking van de gegevens in het contactformulier vindt daarom plaats uitsluitend op basis van uw instemming (AVG Art. 6 lid 1 sub. a). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele communicatie per e-mail naar ons. De wettigheid van de gegevensverwerkingen verricht tot de herroeping blijft onaangetast door de terugtrekking.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

De Uitgever bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens vanuit het afsprakenformulier worden na 6 maanden verwijderd.

Als u er van overtuigd bent dat de Uitgever zonder toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld, neem dan contact met op via security@worldbeddingsystems.com

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Uitgever en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar security@worldbeddingsystems.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Ter bescherming van uw privacy verzoeken wij u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart of onherkenbaar te maken.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar op ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. De Uitgever wijst u tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uw rechten

U hebt op elk moment het recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, hun oorsprong en ontvanger, evenals het doel van de opslag.  Informatie over de opgeslagen gegevens wordt verstrekt door Verkoop- en Adviescentrum Het Aqua-Bed vof, Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden, Nederland.

Beveiliging persoonsgegevens

De Uitgever neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via security@worldbeddingsystems.com

Verdere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen we op elk moment uw antwoord zijn met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft die niet kunnen worden beantwoord door dit privacy beleid of als u meer diepgaande informatie wilt, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen:

Verkoop- en Adviescentrum Het Aqua-Bed vof, Westonstraat 26, 1976 BH IJmuiden, Nederland. (E-mail:  security@worldbeddingsystems.com)

 

gegevensbescherming as a service
De uitgever van deze website wordt bij de uitvoering van het AVG ondersteund door AVG gereed.nl